Informacje ogólne


informacje ogólne
zarząd
sekretariat
status prawny
majątek
statut
rekrutacja
zamówienia publiczne
rejestry i archiwa
kontrole
oferty pracy
ZFSS
RODO
udostępnianie informacji
ponowne wykorzystanie informacji informacji
elektroniczna skrzynka podawcza

redakcja strony


instrukcja obsługi
rejestr zmian
redakcja bip

Udostępnianie informacjiInformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej - pobierz

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w szkole w godzinach jej pracy.
 • Przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
 • Drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły, faksem oraz w formach wynikających z przepisów prawa.

Dokumenty do wglądu okazuje się sekretarzowi szkoły przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

Miejsce złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej to:
Sekretariat Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach

Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


  Za wykonanie jednostronnej kopii kserograficznej:
 • formatu A-3 0,20 zł
 • formatu A-4 0,10 zł
  Za wykonanie dwustronnej kopii kserograficznej:
 • formatu A-3 0,40 zł
 • formatu A-4 0,20 zł
  Za zapis na elektroniczny nośnik informacji:
 • płyta CD 4 zł

Udostępniający informację w terminie do 14 dni od złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości dodatkowych kosztów, które musi ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
Płatność za udostępnienie przekształconej informacji publicznej wnioskodawca dokonuje na podstawie rachunku lub powiadomienia wyłącznie na rachunek bankowy szkoły wskazany na rachunku
Uwaga: udostępnienie informacji publicznej jest zwolnione z podatku VAT jako świadczenie usług w zakresie administracji publicznej KWiU 75.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Osobiście w siedzibie szkoły.

Informacje publiczne udostępnia wyłącznie dyrektor szkoły.
Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej:
- bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu, w celu zapoznania się z jego treścią,
- sporządzenia notatek lub odpisów.

Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy, w obecności pracownika.
Udostępnienie informacji publicznej, w tym dokumentu urzędowego zapewnia się także poprzez przesłanie jej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji - jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zainteresowany.

Wydawanie dokumentów, o które wnosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się ze szkołą osobiście. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Informacje niejawne

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

rejestr zmian:
06.10.2014 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Urszula Stacha

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: zsgkatowice@wp.pl     www.zsgkatowice.edu.pl