Informacje ogólne


informacje ogólne
zarząd
sekretariat
status prawny
majątek
statut
rekrutacja
zamówienia publiczne
rejestry i archiwa
kontrole
oferty pracy
ZFSS
RODO
udostępnianie informacji
deklaracja dostępności
ponowne wykorzystanie informacji informacji
elektroniczna skrzynka podawcza

redakcja strony


instrukcja obsługi
rejestr zmian
redakcja bip

Deklaracja dostępnościWSTĘP:

Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsgkatowice.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-17

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Skróty klawiaturowe:

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

 • Chrome: menu "widok" > "powiększ" (Ctrl++)
 • Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
 • Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)
 • Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły tj. Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Prosimy skontaktować się z sekretariatem szkoły mailowo: sekretariat@zsgkatowice.edu.pl lub telefonicznie: 32 256 98 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku nie posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie korytarzy: Brak
 • Dostosowanie schodów: Brak
 • Dostosowanie wind: Brak
 • Dostosowanie pochylni: Brak
 • Dostępność platform: Brak
 • Dostępność informacji głosowych: Brak
 • Dostępność pętli indukcyjnych: Brak
 • Parking: brak
 • Prawo wstępu z psem asystującym: Możliwe
 • Dostępność tłumacza języka migowego: Brak

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO:rejestr zmian:
24.02.2021 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Barbara Jężak
23.09.2020 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Urszula Stacha
http://www.bip.gov.pl
Redakcja: zsgkatowice@wp.pl     www.zsgkatowice.edu.pl